Kredyt technologiczny po zmianach

Nikłe zainteresowanie pierwotną formą kredytu technologicznego, wymusiło wprowadzenie szeregu zmian. W przeciwnym wypadku istniało bowiem realne zagrożenie, że przyznane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane. Było to nie do przyjęcia, tak więc kredyt technologiczny przeszedł pewne modyfikacje, by zwiększyć zainteresowanie polskich przedsiębiorców tą formą wsparcia firm, które chcą inwestować w nowe technologie.

Wprowadzone zmiany

 

Najważniejsze ze wprowadzonych zmian dotyczą tego, że ze wsparcia mogą skorzystać także projekty dotyczące wprowadzenia technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Dzięki temu, przedsiębiorcom znacznie łatwiej będzie spełniać wymogi formalne, które stawiane są wdrażanej technologii, co przekłada się na wzrost odsetka wniosków ocenionych pozytywnie w procesie weryfikacji.

Zmieniony został także sposób wyliczania premii technologicznej. Do tej pory premia wyliczana była tylko od wydatków sfinansowanych kredytem technologicznym. Obecnie – od całości wydatków kwalifikowalnych. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się intensywność wsparcia oraz średnia wartość wypłacanej przedsiębiorcom premii technologicznej.

Służyć ma temu także i kolejna zmiana, polegająca na tym, że do kosztów kwalifikujących się do wsparcia zaliczony jest również:

  • zakup gruntu (do 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych) budowę budynków,
  • koszty budowli
  • a także koszty usług doradczych.
Nikłe zainteresowanie pierwotną formą kredytu technologicznego, wymusiło wprowadzenie szeregu zmian

Autor zdjęcia: quinn.anya

Dzięki tym zmianom wsparcie w ramach kredytu technologicznego (i premii technologicznej) będzie mogło zostać udzielone także tym projektom, w których nowa technologia musi zostać ulokowania w nowych obiektach.

Możliwe stało się również przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Możliwość tą dała przedsiębiorcom zmiana polegająca na tym, że inwestycję technologiczną można będzie odtąd rozpocząć już w momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania do Banku Gospodarstwa Krajowego. Do niedawna było to możliwe dopiero po uzyskaniu promesy premii technologicznej.

Przyspieszeniu uległ także proces wypłaty premii technologicznej. Umożliwiła to zmiana polegająca na tym, że wypłata premii następuje bezpośrednio po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji technologicznej i to bez konieczności dokumentowania sprzedaży towarów i usług, wyprodukowanych z udziałem nowej technologii.

Wymienione wyżej zmiany powinny zachęcić większą ilość przedsiębiorców do skorzystania z możliwości jakie daje kredyt technologiczny przedsiębiorcom chcącym inwestować w swój rozwój.

Comments are closed.

Copyright. 2014