Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, noszącego nazwę Szybka ścieżka służy wspieraniu projektów obejmujących zarówno badania przemysłowe i prace rozwojowe, jak i same prace rozwojowe.

 

Warunkiem koniecznym, który jednak musi być spełniony jest to, by konsekwencje tychże działań doprowadziły do zaistnienia innowacji produktowej, bądź też procesowej w nie mniejszej skali niż skala ogólnokrajowa.

Konkurs o nazwie Szybka ścieżka skierowanych jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie projektów badawczych i rozwojowych

Nadrzędnym celem, dla którego Szybka ścieżka została powołana do życia jest wspieranie badań i rozwoju. Istnieją jednak istotne różnice pomiędzy wspomnianą tu Szybką ścieżką a konkursami organizowanymi w latach ubiegłych. Różnice te dotyczą zwłaszcza zasad realizacji tychże projektów. W odróżnieniu do lat wcześniejszych, objęciem wsparcia nie będą kwalifikowane konsorcja przemysłowe w skład, których wchodzą same przedsiębiorstwa, a także konsorcja naukowo –przemysłowe.

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, noszącego nazwę Szybka ścieżka służy wspieraniu projektów obejmujących zarówno badania przemysłowe i prace rozwojowe, jak i same prace rozwojowe

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Aby również móc obecnie skorzystać z takiego dofinansowania, spełniony musi być warunek, by koszty podwykonawstwa nie przekroczyły wartości 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych, a podwykonawcami były organizacje naukowo-badawcze. Ich wybór powinien nastąpić na zasadach komercyjnych.

Co prawda, przewidziana jest możliwość zlecenia przeprowadzenia prac badawczych podmiotom prywatnym, jednak dotyczy to tylko sytuacji, w której zaakceptowane zostaną one przez instytucję pośredniczącą, zajmującą się przydzielaniem takich środków.

Comments are closed.

Copyright. 2014